Podzakonski predpisi

Natisni
  1. Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 1/11. 61/17 in 110/05)
  2. Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04 in 69/05)
  3. Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Uradni list RS, št. 123/04 in 61/17)
  4. Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Uradni list RS, št. 108/04)
  5. Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/04)
  6. Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14)
  7. Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03,142/04, 99/08, 62/10-ZUPJS, 79/15 in 91/15)
  8. Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot (Uradni list RS, št. 134/03 in 63/06)
  9. Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07-ZPnačrt in 61/17 ZUreP-2)