Ustanovitev

Natisni

Za reševanje stanovanjske problematike v Mestni občini Murska Sobota je zadolžen Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota, ki se je skozi obdobje od ustanovitve Mestne občine M. Sobota in s sprejemom Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) iz stanovanjskega sklada preoblikoval v javni sklad. Vmes je bila sprejeta številna zakonodaja iz stanovanjskega področja, v letu 2003 celo novi Stanovanjski zakon. Novi zakon je določal predvsem spremembe pri poglavju o upravljanju (rezervni sklad, pogodbe o medsebojnih razmerjih, vzdrževanje, itn.) in pri najemninski politiki, manj pa je bilo novosti ali sprememb v poglavju o najemnih razmerjih ter ukrepih, ki bi kakorkoli vplivali na samo povečanje gradnje najemnih stanovanj. Stanovanjski zakon je bil dopolnjen še trikrat nazadnje leta 2008.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine M. Sobota leta 2001 (Uradni list RS, št. 3/2001 in 93/2001).

V letu 2008 je bil sprejet nov Zakon o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/2008), ki je narekoval preoblikovanje javnih skladov v roku enega leta od sprejetja zakona. Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je dne 18.06.2009 sprejel nov Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota na podlagi katerega Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota nadaljuje s svojim delom kot javni sklad.

Javni sklad je organiziran kot neprofitna stanovanjska organizacija in je osrednja lokalna institucija za izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa na lokalni ravni.

Javni sklad gospodari, upravlja in razpolaga s stanovanji in stanovanjskimi hišami ter drugim premoženjem, z namenom zagotavljanja javnega interesa na stanovanjskem področju, zlasti pa opravlja naslednje dejavnosti: