Zakoni

Natisni
  1. Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06 in 47/13)
  2. Zakon o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10)
  3. Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, ZVKSES, 18/04, in ZEN, 47/06, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF in 14/17)
  4. Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2020 (ReNSP15-25), (Uradni list RS, št. 92/15)
  5. Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06, UPB in ZUS-1, 105/06, 126/07, 65/08, 47/09, 48/09, 8/10 in 82/13)
  6. Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07- UPB in 64/16)