Zakoni

Natisni
 1. Ustava Republike Slovenije - URS
  (Uradni list RS, št. 33/91-I42/97 - UZS68, 66/00 - UZ80, 24/03 - UZ3a, 47, 68, 69/04 - UZ14, 69/04 - UZ43, 69/04 - UZ50, 68/06 - UZ121, 140, 143, 47/13 - UZ148, 47/13 - UZ90, 97, 99, 75/16 - UZ70a in 92/21 - UZ62a)
 2. Zakon o javnih skladih - ZJS-1
  (Uradni list RS, št. 77/088/10 - ZSKZ-B in 61/20 - ZDLGPE)
 3. Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 (Rensp15-25) (Uradni list RS, št. 92/15)
 4. Stanovanjski zakon
  (Uradni list RS, št. 69/0318/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN,  45/08 - ZVEtL, 57/0862/10 - ZUPJS, 56/11 - odl.US, 87/1140/12 - ZUJF, 14/17 -odl.US, 27/1759/19189/20 - ZFRO in 90/21)
 5. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
  (Uradni list RS, št. 62/1040/1140/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/1356/13 - ZŠtip-1, 99/1314/15 - ZUUJFO, 57/1590/1538/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/1661/17 - ZUPŠ, 75/1777/1847/19 in 189/20 - ZFRO)
 6. Zakon o socialno varstvenih prejemkih 
  (Uradni list RS, št. 61/1040/1114/1399/1390/1588/1631/18 in 73/18)
 7. Zakon o splošnem upravnem postopku 
  (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/0765/088/1082/13 in 175/20 - ZIUOPDVE)
 8. Zakon o upravnih taksah 
  (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno besedilo, 14/15 - ZUUJFO, 84/15 - ZZelP-J, 32/1630/18 - ZKZaš in 189/20 - ZFRO)